การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องอธิการบดี ตึก 31
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561
2.การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตจากคุรุสภา
3.การบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

877 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*