ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร41
มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.แจ้งข้อมูลงบประมาณ
2.การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
3.การนำเสนอข้อมูลงบประมาณที่ค้างจ่ายกับสภามหาวิทยาลัย
4.พิจารณาอนุมัติผลการเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
5.พิจารณาแจ้งรายวิชาที่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3/2561

1,036 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*