โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) รุ่น 3

วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) รุ่น 3 ณ ห้องไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯให้รู้จักเป้าหมายชีวิตและวางแผนการดำเนินชีวิตให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ตรงในการทำงานกับผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพครู
3.เพื่อรับมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1,065 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*