โครงการรับการติดตามประเมินมาตรฐานการผลิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์ วรอินทร์ ประธานอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1 พร้อมคณะจากคุรุสภา ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำหรับการมาของคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) จำนวน 19 สาขาวิชาตามสภาพจริง โดยได้มีการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา แต่ละสาขาวิชา ตลอดจนครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตร คุณวุฒิของผู้สอนแต่ละสาขาวิชา การเตรียมออกฝึกสอน และการประเมินนักศึกษาฝึกสอน อีกทั้งได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้คณะครุศาสตร์สนับสนุนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชาในเรื่องการสอบสอนครูของนักศึกษาอีกด้วย

 

2,935 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*