ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี
2.การแก้ไขผลการเรียน
3.ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานงานวันเด็กและวันครู ประจำปี 2561
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เชิญประชุมปฏิบัติการ เรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครูกับการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน

566 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*