ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.พิจารณาอนุมัติผลการเรียนหลักสูตร คม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
2.อนุมัติการสำเร็จการศึกษา
3.จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2561
4.พิจารณาการจัดอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561
5.การเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

1,136 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*