โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้้ด้วยโครง งาน สำหรับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ ((ระยะที่ ๑)

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุมอาคาร ๒๙ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้้ด้วยโครง งาน สำหรับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ ((ระยะที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
การจัดทำโครงการนี้ คณะครุศาสตร์จึงมุ่งพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills) ของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนที่ ๒๑ โดยสิ่งที่คาดหวังคือ ผลการจัดโครงการนี้จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการสอนทักษะการคิดด้านต่างๆของครูผู้สอนได้ ซึ่งจะสามารถเผยแพร่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนไปสู่นักเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills) ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนัก้รียนให้ดียิ่งขึ้นไป
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills) อย่างมีจารณญาณแก่นักเรียน
๒) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการคิด (Thinking Skills) อย่างมีวิจารณญาณของครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑
๒) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills) อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในโรงเรียน

  

1,553 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*