การประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในสังกัดคณะครุศาสตร์ ด้านภาษาจากงบประมาณศูนย์ภาษา ที่คณะครุศาตร์ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในสังกัดคณะครุศาสตร์ ด้านภาษาจากงบประมาณศูนย์ภาษา ที่คณะครุศาตร์ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา
อ้างถึง หนังสือศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องแจ้งผลการพิจารณาแผนบริหารงบประมาณศูนย์ภาษา ปีงบประมาณ พ.ศ2561 ที่ประชุมมีมติจัดสรรงบประมาณศูนย์ภาษา ให้กับคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภาษา และขอให้คณะครุศาสตร์จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็วเพื่อดำเนินการเบิก-จ่ายทันปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมถึงดำเนินการเบิกจ่ายและรายงานผลการบริหารงบประมาณไปยังกองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยโดยตรง

1,142 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*