การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1.การลาออกจากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ของพันตำรวจเอกสนธยา แจงเจริญ (อดีตผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21)
2.สรุปยอดงบประมาณคณะครุศาสตร์ ปี2561 ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)
3.การอนุญาตขอขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของ อ.ชัยธวัช ตนตรง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
4.การเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
5.การให้ความเห็นขอทุนอุดหนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
6.แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
7.แผนการจัดความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560

    

 

1,316 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*