การประชุมพนักงานสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมพนักงานสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561  ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.รายงานการปฏิบัติงาน/ปัญหา/ข้อเสนอแนะในแต่ละฝ่าย
2.งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์
3.การเตรียมงานโครงการจัดการความรู้ เรื่องเทคนิคการเขียนตำราอย่างง่ายเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561
4.การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะครุศาสตร์

637 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*