การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41

2,779 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*