การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตำราเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แทนออมทอง

วันที่ 6  มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. โครงการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนตำราอย่างง่ายเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แทนออมทอง ศาสตราจารย์ประจำประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี ้ ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร41  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

1,960 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*