ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.ปฏิทินโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น)
2.โครงการครุศาสตร์สู่ชุมชน
3.กำหนดวันประเมินและเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (หลักสูตร)
4.การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

3,182 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*