ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่3/2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และรองคณบดีทุกฝ่ายจัดประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การส่งเกรดของคณาจารย์
2.การทำข้อมูลหลักสูตร (ตามแบบฟอร์มขอฝสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
3.แนวฏิบัติการนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
4.ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 (1 เมษายน2561)
5.กำหนดวันประเมินและรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561
6.เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
7.การทดสอบใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (MIS)
8.การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน ห้องประชุม กายภาพ โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆก่อนเปิดภาคเรียน
9.วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
10.การจัดทำทำเนียบคณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์
11.การปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561
12.การจัดห้องเรียน 30:1 ปัญหาห้องเรียนไม่พอ
13.แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้น Learning Space
14.ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

*สอดคล้องกับการประกันคุณภาพระดับคณะ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ*

 

 

2,049 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*