โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MOOCs กับการเรียนการสอนของคนในยุคดิจิทัล

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MOOCs กับการเรียนการสอนของคนในยุคดิจิทัล โดยมีวิทยากร 2 ท่านได้แก่ อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และ ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องประชุมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมีวัตุประสงค์โครงการ ดังนี้
1.เพื่อสร้างประสบการณ์ให้อาจารย์ นักศึกษา บุลากรที่เข้าร่วมอบรมรู้จัก บทเรียนออนไลน์แบบเปิด MOOCs
2.เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำบทเรียนออนไลน์แบบเปิด MOOCs ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
**สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ**
องค์ประกอบที่ 3.2 การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
องค์ประกอบที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

                     

 

2,700 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*