โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน (Executive Function)สำหรับเด็กปฐมวัยสู่ชีวิตที่สำเร็จ ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน(Executive Function)สำหรับเด็กปฐมวัยสู่ชีวิตที่สำเร็จ ในศตวรรษที่ 21 จัดโครงการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และ ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวต้อนรับ ณ ห้องไอยเรศ อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมีวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 5 ท่าน ดังนี้
อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว
อาจารย์ผ่องนภา พรหมเกษ
อาจารย์ปิยนันท์ พูลโสภา
อาจารย์ประจำหลักสูตรพลศึกษา
อาจารย์วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
อาจารย์สิริลักษณ์ วนพร
**สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่ชุมชน**

2,607 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*