โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยเหลือระยะแรก (Ear Intervention) ณ ห้องประชุมกระชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวรายงานต่อประธาน ปัญหาทางพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนับว่ามีความสำคัญยิ่งและเป็นตัวบ่งชี้สำคัญต่อการเรียนรู้และความสำเร็จต่อการศึกษาในอนาคต หากสามารถได้รับการคัดกรองและให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มได้จะทำให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยและพัมนาการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพรวดเร็วทันเวลา การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มจึงเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นมาก เด็กที่เป็นกลุ่มเด็กเสี่ยงจะรอให้อาการหายไปเองไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ยิ่งเร็วยิ่งดีดังกับคำกล่าวที่เป็นสากลว่า Ear Intervention
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ด้านการคัดกรองไปใช้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัยได้
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย
ผูู้้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งเพชรส่งเสริม ผู้อำนวยการศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS ) และได้เชิญวิทยากรที่มีองค์ความรู้ทางด้านนี้โดยเฉพาะมาบรรยายให้กับผู้เข้ารับการอบรม คือดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1,908 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*