การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1.ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561
2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี
**สอดคล้องกับการประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์**

 

1,573 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*