พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะลงพื้นที่เยี่ยม มรภ.สุรินทร์ ในโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการวิเคราะห์ รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ
สำหรับการประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปในประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พ.ศ. 2560 -2579 ในด้านบทบาทการทำงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่สำคัญ 3 ด้านหลักๆ คือ
1. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับการสร้างองค์ความรู้สู่การเพิ่มคุณค่า และมูลค่าทรัพยากรชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
2. การผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
3. ด้านการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นพี่เลี้ยง ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ในเวลา 11.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้บรรยายพิเศษสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวนกว่า 700 คน ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จากนั้นในภาคบ่ายได้เยี่ยมชมโครงการการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่การเป็นชุมชนต้นแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน “โครงการการพัฒนาและจัดการความรู้ชุมชนราชภัฏ” ณ พื้นที่บ้านสำโรง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่มหาวิทยาลัยเข้าไปดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเกษตรของชุมชนผ่านงานวิจัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยผลการดำเนินงานภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ ทำให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์และอาหารสุขภาพ จนสามารถรวมตัวและจัดตั้งศูนย์ผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรปลอดภัย อันมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ได้ผลผลิตและแนวทางการทำการเกษตรที่หลากหลาย โดยในพื้นที่บ้านสำโรง มีโครงการที่สำคัญ อาทิ 1) โครงการสภาผู้นำ เพื่อให้ชุมชนได้เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 2) โครงการเกษตรอินทรีย์และอาหารสุขภาพ เพื่อเพิ่มจำนวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในท้องถิ่น 3) โครงการศูนย์การเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาในท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้น 4) โครงการการท่องเที่ยววิถีชุมชนและโฮมสเตย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 5) โครงการการแปรรูปสมุนไพร เพื่อเพิ่มจำนวนวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ในท้องถิ่น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับนักวิชาการและนักศึกษาที่ได้ทำการปรับปรุงและดัดแปลงให้เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของชุมชน สร้างความเข้มแข็งและขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ อันเป็นการดำเนินงานตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ที่จะรักษา สืบสาน และต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

1,687 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*