พิธีไหว้ครู สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพิธีไหว้ครู สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมีวัตุถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคมไทย
2.เพื่อให้นักศึกษาได้พุงระลึกถึงพระคุณของบูรพาคณาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและแสดงออกถึงความกตัญญุกตเวที
3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะและเกิดความสามัคคี
**สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม**

  

 

2,172 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*