โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 งานสัปดาห์ห้องสมุด ณ สำนักนักวิทยบริการและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน “โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561 ณ บริเวณชั้น 1 สำนักนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบเกียรติบัตรรางวัลเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดดีเด่น  ได้แก่ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ โดย ดร.นุชจรี บุญเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์  เข้ารับรางวัล โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักศึกษาประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการของห้องสมุดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมนักศึกษาให้กล้าแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันทางวิชาการ และส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญคือห้องสมุด

Cr.ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

  

629 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*