พิธีไหว้ครูสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีวัตถุประสงค์
1.แสดงความคารวะและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์
2.ได้สืบสานประเพณีไทยอันดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและนักศึกษารุ่นหลัง
3.ได้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21หลัก 8 c
**สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 3 .2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา**

1,394 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*