สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อเสาวคนธ์  วรรณคำ

อาจารย์เสาวคนธ์ วรรณคำ
ตำแหน่งทางการบริหาร : ประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี   : กศ.บ. (สังคมศึกษา)
ปริญญาโท   : กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ความชำนาญ :
E-mail :

ดร.คนึงต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึง สายแก้ว
ปริญญาตรี   : ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)
ปริญญาโท   : กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ปริญญาเอก  : ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ความชำนาญ :
E-mail :

ผศ.ดรทิพจุฑา สุภิมารส สิงคเสลิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพจุฑา สุภิมารส
ปริญญาตรี   : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ปริญญาโท   : ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ปริญญาเอก  : ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
ความชำนาญ :
E-mail :

ออ.ผ่องนภา  พรหมเกษ

อาจารย์ผ่องนภา พรหมเกษ
ปริญญาตรี   : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ปริญญาโท   : กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
ปริญญาเอก  : กำลังศึกษาต่อ
ความชำนาญ :
E-mail :

อปิยนันท์ พูลโสภา

อาจารย์ปิยนันท์  พูลโสภา
ปริญญาตรี   : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ปริญญาโท   : ศษ.ม. (การศึกษาปฐมวัย))
ความชำนาญ :
E-mail :