สาขาวิชาการประถมศึกษา

ออกมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์

อาจารย์ กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์
ตำแหน่งทางการบริหาร : ประธานกลุ่มวิชาการประถมศึกษา
ปริญญาตรี   : กศ.บ. (การประถมศึกษา)
ปริญญาโท   : ศษ.ม. (การประถมศึกษา)
ปริญญาเอก  : กำลังศึกษาต่อ
ความชำนาญ : ด้านหลักสูตรและการสอน, การจัดการเรียนรู้
E-mail : kai.kamonrat@gmail.com

ว่าที่พันตรีประดับเกียรติ  จันทร์ไทย1

อาจารย์ ว่าที่พ.ต.ประดับเกียรติ  จันทร์ไทย
ปริญญาตรี   : ค.บ. (การประถมศึกษา)
ปริญญาโท   : ค.ม. (การประถมศึกษา)
ความชำนาญ :
E-mail :

ว่าที่ร้อยโทสุวกันต์  ศรีทองลัทธิกุล

อาจารย์ ว่าที่ร.ท.สุวกันต์  ศรีทองลัทธิกุล
ปริญญาตรี   : ค.บ. (การประถมศึกษา)
ปริญญาโท   : กศ.ม. (การประถมศึกษา)
ความชำนาญ :
E-mail :

ดรชินวัตร  บุปผาวัลย์

อาจารย์ ดร.ชินวัตร  บุปผาวัลย์
ปริญญาตรี   : ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ปริญญาโท   : กศ.ม. (การประถมศึกษา)
ปริญญาเอก  : กศ.ด. (การบริหารและการพัฒนาการศึกษา)
ความชำนาญ :
E-mail :

Dr.Urid

อาจารย์ ดร.อุริด  พลศรี
ปริญญาตรี   : ค.บ. (พลศึกษา)
ปริญญาโท   : กศ.ม. (การประถมศึกษา)
ปริญญาเอก  : ค.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
ความชำนาญ :
E-mail :

ออพัชรี  เขตต์จะโป๊ะ

อาจารย์พัชรี  เขตต์จะโป๊ะ
ปริญญาตรี    : ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ปริญญาโท    : ศษ.ม. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว)
ความชำนาญ :
E-mail : maysrru@gmail.com