สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

panupong

อาจารย์ภาณุพงษ์  จำปา
ตำแหน่งทางการบริหาร : ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปริญญาตรี   : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ปริญญาโท   : วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ปริญญาเอก  : กำลังศึกษาต่อ
ความชำนาญ :
E-mail :

tongchai

รองศาสตราจารย์ธงชัย วงศ์เสนา
ปริญญาตรี   : กศ.บ. (พลศึกษา)
ปริญญาโท   : ค.ม. การอุดมศึกษา)
ความชำนาญ :
E-mail :

dryotin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน นิยมทอง
ปริญญาตรี   : ค.บ. (พลศึกษา)
ปริญญาโท   : ค.ม. (พลศึกษา)
ความชำนาญ :
E-mail :

manot

อาจารย์มาโนช แพ่งกุล
ปริญญาตรี   : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ปริญญาโท   : วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ความชำนาญ :
E-mail :

ดร.อรรณพ นับถือตรง

อาจารย์ ดร.อรรณพ นับถือตรง
ปริญญาตรี   : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ปริญญาโท   : วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ความชำนาญ :
E-mail :

ออ.จิรยุทธ  โสมขันเงิน

อาจารย์จิรยุทธ  โสมขันเงิน
ปริญญาตรี   : วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา(เกียรตินิยมอันดับ2)
ปริญญาโท   : วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา
ความชำนาญ :
E-mail :

ภัครพล

อาจารย์ภัครพล ทองนำ
ปริญญาตรี   : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ปริญญาโท   : วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ปริญญาเอก  : กำลังศึกษาต่อ
ความชำนาญ :
E-mail :