กลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา

ดร.เบญจวรรณ วงษาวดี

อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ วงษาวดี
ตำแหน่งทางการบริหาร : ประธานกลุ่มวิชาบริหารและพื้นฐานการศึกษา
ปริญญาตรี   : กศ.บ. (การศึกษา)
ปริญญาโท   : กศ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่)
ปริญญาเอก  : ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคฯ)
ความชำนาญ :
E-Mail :

Wiset

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชิณวงศ์
ตำแหน่งทางการบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ปริญญาตรี   : ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ปริญญาโท   : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ปริญญาเอก  : ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
ความชำนาญ :
E-mail :

อวสันชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว
ปริญญาตรี   : ทษ.บ. (พืชสวน)
ปริญญาโท   : กศ.ม. (การบริหาร)
ปริญญาเอก  : ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคฯ)
ความชำนาญ :
E-mail :

นพเกตุ

อาจารย์ ร.ต.ท. ดร.นภเกตุ  สุขสมเพียร
ปริญญาตรี   : ร.บ. (การปกครอง)
ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา)
ปริญญาโท   : ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ปริญญาเอก  : ศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)
ความชำนาญ :
E-mail :

Sukanya

ผศ.สุกัญญา  ศรีเมืองธน
ปริญญาตรี   : ค.บ. (ภาษาไทย)
ปริญญาโท   : ค.ม. (พื้นฐานการศึกษา)
ความชำนาญ :
E-mail :

Sup

อาจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ  ยอดสละ
ปริญญาตรี   : ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
ปริญญาโท   : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ปริญญาเอก  : กศ.ด. (การบริหารและพัฒนาการศึกษา)
ความชำนาญ :
E-mail :

1

อาจารย์ ดร.ทรงเดช   สอนใจ
ปริญญาตรี    : ศษ.บ. พลศึกษา
ปริญญาโท   :  ศศ.ม. พลศึกษา
ปริญญาเอก  :  ศษ.ด.การบริหารการศึกษา
ความชำนาญ :
E-mail :