กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

อุดม

อาจารย์ ดร.อุดม  หอมคำ
ตำแหน่งทางการบริหาร : ประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ปริญญาตรี   : ค.บ. (ประถมศึกษา)
ปริญญาโท   : ค.ม. (การประถมศึกษา)
ปริญญาเอก  : ค.ด. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)
ความชำนาญ :
E-mail : uuddoomm@hotmail.com

drprachit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชิต อินทะกนก
ปริญญาตรี   : กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ปริญญาโท   : กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ปริญญาเอก  : ค.ด.(เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)
ความชำนาญ :
E-mail : prachit@srru.ac.th

IMG_3299xxx-Small-2

อาจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์
ปริญญาตรี   :ศษ.บ.บริหารการศึกษา
ปริญญาโท   :กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ปริญญาเอก  :รป.ด.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ความชำนาญ : นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา
E-mail :

Supon

อาจารย์ ดร.สุพล  ฉุนแสนดี
ปริญญาตรี   : กศบ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ปริญญาโท   : กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ปริญญาเอก  : ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคฯ)
ความชำนาญ : นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา, การจัดการการศึกษาออนไลน์(E-learning),การใช้ Social Media และ Social Network , การจัดการเว็บไซต์, การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการศึกษา, งานกราฟิกและงานศิลปะ, งานวิจัยสื่อการเรียนการสอน
E-mail : supoldee@gmail.com

drkajohnss

อาจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์
ตำแหน่งทางการบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ปริญญาตรี   : นศ.บ.(การประชาสัมพันธ์)
ปริญญาโท   : ว.ม.(การบริหารสื่อสารมวลชน)
ปริญญาเอก  : ค.ด.(เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)
ความชำนาญ : เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา, การสื่อสาร, สื่อการสอน, สื่อมัลติมีเดีย ,การประชาสัมพันธ์, วิจัยทางการศึกษา, การจัดการโครงการ
E-mail : kajohnss@srru.ac.th

Nutjaree

อาจารย์ ดร.นุชจรี  บุญเกต
ตำแหน่งทางการบริหาร : รองผู้อำนวยการศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ฝ่ายบริหาร
ปริญญาตรี   : ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ปริญญาโท   : ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
ปริญญาเอก  : ค.ด. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)
ความชำนาญ : เทคโนโลยีทางการศึกษา, การจัดการโครงการ,นวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา
E-mail : nootboonget@gmail.com

jakkrapong

อาจารย์จักรพงษ์  วารี
ตำแหน่งทางการบริหาร : รองผู้อำนวยการศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี   : นท.บ. (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)
ปริญญาโท   : ค.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา)
ปริญญาเอก  : กำลังศึกษาต่อ
ความชำนาญ : การผลิตสื่อมัลติมีเดีย, คอมพิวเตอร์กราฟิก, เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา, วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
E-mail : j_waree@yahoo.com

Somkrait

อาจารย์ สมเกียรติ  เพ็ชรมาก
ตำแหน่งทางการบริหาร : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ฝ่ายเทคนิค
ปริญญาตรี   : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ปริญญาโท   : ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ปริญญาเอก  : กำลังศึกษาต่อ
ความชำนาญ : เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT), การจัดการฐานข้อมูล,สื่อการเรียนการสอน
E-mail : somkiet@srru.ac.th

Boonto

อาจารย์ ว่าที่ ร.อ.บุญโต  นาดี
ตำแหน่งทางการบริหาร : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ฝ่ายเครือข่ายและเว็บไซต์
รองหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์
ปริญญาตรี   : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ปริญญาโท   : ค.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา)
ปริญญาเอก  : กำลังศึกษาต่อ
ความชำนาญ : เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา,สื่อการสอน, สื่อมัลติมีเดีย , คอมพิวเตอร์ ,การจัดการเว็บไซต์
E-mail : boontonadee@srru.ac.th