กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

ผศอุไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร  จันทมัตตุการ
ตำแหน่ง : ประธานกลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปริญญาตรี   : ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ปริญญาโท   : ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์),
ปริญญาเอก  : ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ความชำนาญ :
E-mail :

ดรเดชกุล มัทวานุกูล

อาจารย์ ดร.เดชกุล มัทวานุกูล
ตำแหน่งทางการบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
ปริญญาตรี   : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ปริญญาโท   : ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ปริญญาเอก  : กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ความชำนาญ :
E-mail :

panchai

อาจารย์ ดร.พานชัย เกษฏา
ตำแหน่งทางการบริหาร : รองอธิบการบดี ฝ่ายวิชาการ
ปริญญาตรี   : ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ปริญญาโท   : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ปริญญาเอก  : ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคฯ)
ความชำนาญ :
E-mail :

ผศสุวรรณา  รัตนธรรมเมธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัตนธรรมเมธี
ปริญญาตรี   : ค.บ.(ภูมิศาสตร์)
ปริญญาโท   : ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
ปริญญาเอก  : Ph.D.(Education), ค.ม.(การประถมศึกษา)
ความชำนาญ :
E-mail :

supanit

อาจารย์สุภนิช เครือแก้ว
ปริญญาตรี   :ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ปริญญาโท   :ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ความชำนาญ :
E-mail :

ออ.ผ่องนภา  พรหมเกษ

อาจารย์สุพัตรา คำสุข
ปริญญาตรี   : ค.บ. (สังคมศึกษา)
ปริญญาโท   : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ความชำนาญ :
E-mail :

chaitawat

อาจารย์ชัยธวัช  ตนตรง
ปริญญาตรี   : ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
ปริญญาโท   : กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ปริญญาเอก  : กำลังศึกษาต่อ
ความชำนาญ :
E-mail : ctontrong@gmail.com

ดร.บุญเลี้ยง  ทุมทอง

อาจารย์ ดร.บุญเลี้ยง  ทุมทอง
ปริญญาตรี   : ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ปริญญาโท   : กศ.ม. (การวิจัยและการศึกษา)
ปริญญาเอก  : ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ความชำนาญ :
E-mail :

ดรพิกุล ประดับศรี

อาจารย์ ดร.พิกุล ประดับศรี
ปริญญาตรี   : ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ปริญญาโท   : ศษ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ)
ปริญญาเอก  : ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ความชำนาญ :
E-mail :