แบบฟอร์มแผนกงานธุรการ

 ลำดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม  Download Form PDF,DOC

ภาระงานด้านสารบรรณและการเจ้าหน้าที่

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

ตัวอย่างคำสั่งทางราชการ

ตัวอย่างหนังสือภายนอก

ตัวอย่างหนังสือภายใน

ตัวอย่างหนังสือภายใน2

ตัวอย่างเอกสารจัดทำโครงการ

แบบฟอร์มชี้แจงกรณีไม่สามารถบันทึกเวลาปฏิบัติราชการได้

แบบฟอร์มใบลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจ-ลาบวช

แบบฟอร์มลาพักผ่อน

แบบรายงานวิจัย

ใบขออนุญาตใช้รถราชการ

ใบแจ้งขอใช้บริการ

ใบเบิกเงินสวัสดิการ

ใบลงเวลา

ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

ใบสำคัญรับเงิน

ปบ-14

ปบ-ว63-61

ประกาศ-154-61

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประมาณการอย่างเดียว

ประมาณการ

 

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

 

 

ภาระงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

 1

2

3

4

5

6

7

8

 แบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร

แบบฟอร์มขอยืมเงินทดรองจ่าย

แบบฟอร์มติดใบเสร็จ

แบบฟอร์มเบิกค่านิเทศนักศึกษา

แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล

แบบฟอร์มเบิกไปราชการ

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน เบิกค่าอาหาร

แบบฟอร์มค่าเล่าเรียนบุตร

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

 

แบบฟอร์มแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

 ลำดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม  Download Form PDF,DOC
1

2

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ_หลักสูตร

Download Form

Download Form

                                                      แบบฟอร์มแผนกงานบุคคล/งานบริหารความเสี่ยง/งานตรวจสอบภายใน

 ลำดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม  Download Form PDF,DOC
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัย-ประเภทวิชาการ-ปี-2561 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล individual Development Plan : IDP

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ-พม.งปม.และงบรายได้

คู่มือสมรรถนะสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2560

คู่มือการประเมินสายสนับสนุน พ.ศ.2560

ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน-สายสนับสนุน

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ-ประเภทวิชาการ

แบบประเมินการปฏิบัติราชการ-ประเภทวิชาการ

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

 

แบบฟอร์มใบสั่งงานบุคลากรสายสนับสนุน/แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม, โครงการที่ได้รับมอบหมายสำหรับบุคลาการสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์

 ลำดับที่

 

 

 

 

 

 

ชื่อแบบฟอร์ม 

 

 

 

 

 

 

Download Form

PDF,DOC

 

 

 

 

 

1

2

 

แบบฟอร์มใบสั่งงานบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะครุศาสตร์

 แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการที่ได้รับมอบหมายสำหรับบุคลาการสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

Download Form

Download Form

 

 

331 total views, 1 views today