แบบฟอร์มแผนกงานธุรการ

 ลำดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม  Download Form PDF,DOC

ภาระงานด้านสารบรรณและการเจ้าหน้าที่

 

 

ภาระงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

แบบฟอร์มแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

 ลำดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม  Download Form PDF,DOC
1 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 Download Form

แบบฟอร์มแผนกงานวิชาการและวิจัย

 ลำดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม  Download Form PDF,DOC

แบบฟอร์มแผนกงานบุคคล/งานบริหารความเสี่ยง/งานตรวจสอบภายใน

 ลำดับที่ ชื่อแบบฟอร์ม  Download Form PDF,DOC
1

2

3

4

5

 

6

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัย-ประเภทวิชาการ-ปี-2561 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล individual Development Plan : IDP

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ-พม.งปม.และงบรายได้

คู่มือสมรรถนะสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2560

คู่มือการประเมินสายสนับสนุน พ.ศ.2560

 

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form

Download Form


Download Form

 

67 total views, 3 views today