ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
urai.edu@srru.ac.th

อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกตุ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
nootcharee.edu@srru.ac.th
 อาจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
boonleang.edu@srru.ac.th
อาจารย์ณีน์นรา ดีสม
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
nootcharee.edu@srru.ac.th

611 total views, 1 views today