คณะผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ
คณบดี
อีเมล : urai.edu@srru.ac.th

อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกตุ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล : nootcharee.edu@srru.ac.th
 อาจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อีเมล : boonleang.edu@srru.ac.th
อาจารย์ณีน์นรา ดีสม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
อีเมล : nootcharee.edu@srru.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

   
 อาจารย์สุภนิช เครือแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ
อีเมล :
อาจารย์จิรยุทธ โสมขันเงิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล :

ประธานสาขาวิชา

อาจารย์เสาวคนธ์ สาเอี่ยม
ประธานสาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อีเมล :
อาจารย์กมลรัตรน์ วงศ์ถามาตย์
ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
อีเมล :

อาจารย์สมพงษ์ มณีศักดิ์ประเสริฐ
ประธานสาขาวิชาพลศึกษา
อีเมล์ :

อาจารย์จักรพงษ์ วารี
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
อีเมล :

อาจารย์ ดร. ภัทรพล ทองนำ
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อีเมล :

1,386 total views, 4 views today