ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
urai.edu@srru.ac.th

 อาจารย์ ดร.อรรณพ นับถือตรง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
unnop.edu@srru.ac.th
 อาจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
boonleang.edu@srru.ac.th
อาจารย์ ดร.นุชจรี บุญเกตุ
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
nootcharee.edu@srru.ac.th

386 total views, 3 views today