รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557

รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2557 ในภาพรวม

2015-10-01_11-18-15

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558