บุคลากรคณะครุศาสตร์

สำนักงานคณบดี

IMG_2686xx-Small

นางสาวอรณภัทร ดุจจานุทัศน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

IMG_2663xx-Small

นางจิตประสงค์    จันทคล้าย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

IMG_2653xx-Small

นายโกวิทย์  พันธ์จรุง
นักวิชาการพัสดุ

IMG_8683 (Custom)

นายทองนพคุณ   อินธิเดช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

IMG_2702xx-Small

นางสุพรรษา  เสียงวังเวง
นักวิชาการการเงินและบัญชี

IMG_2697xx-Small

นางสาววิภาวรรณ บุญรอด
นักวิชาการศึกษา

นายพีรดนย์ สุวรรณพานิช
นักวิชาการศึกษา

IMG_2581xxx-Small

นางสาวอาภากร คำนาทิพย์
นักวิชาการศึกษา

IMG_2610xx-Small

นางสาวนันทิยา ฉุนแสนดี
นักวิชาการศึกษา

IMG_2630xx-Small

นางสุทธิวรรณ มิถุนดี
นักวิชาการศึกษา(แผนและงบประมาณ)

นายไอศูรณ์ สุวรรณพานิช
นักวิชาการพัสดุ 3

IMG_2618xx-Small

นางสาวณัฐธยาน์ พลังโชคสมัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ 2

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

นายคงคม สืบสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

นางสาวภัทริยกุล แก่นแก้ว    
นักวิชาการศึกษา 4
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาความเป็นผู้นำและบริหารการศึกษา

IMG_2648xx-Small

นางสาวโสภา วงศ์ภักดี
นักวิชาการศึกษา 3
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

IMG_2593xx-Small

นายสำเร็จ สาคเรศ
นักวิชาการศึกษา 3
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

beer001150x150

นายคมสัน สุพรรณภพ
นักวิชาการศึกษา

IMG_2600xx-Small

นายระพี ลุนลาว
นักวิชาการศึกษา 3

นายวิทวัส อโยวงษ์
นักวิชาการศึกษา 3 

ศูนย์มาตรฐานวิชาชีพครู

IMG_2688xx-Small

นายชูสกุล เกษฎา
นักวิชาการศึกษา

IMG_2693xx-Small

นายสมศักดิ์ ใบขุนทด
นักวิชาการศึกษา 3

ศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์

นายบรรจพร เชาวลักษ์
ช่างเทคนิค 2

ห้องสมุดคณะครุศาสตร์

IMG_2569xxx-Small

นางสาวศศิพิมพ์ สายกระสุน
บรรณารักษ์ 3