ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสัมมนานำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนานำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างข้อมูลการฝึกประสบการณ์ของโรงเรียน งานหน้าที่ครูผู้สอน งานบริหารโรงเรียนและงานหน้าที่ครูผู้สอนของนักศึกษา ในรูปแบบของการสัมมนา [อ่านต่อ..]

1,777 total views, 2 views today

ประกาศ

การประชุมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ ครั้งที่พิเศษ/2561

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ ครั้งที่พิเศษ/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.แนวทางการประเมินผลกสนปฏิบัติราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะครุศาสตร์   276 total views, no views today

276 total views, no views today

ประกาศ
ประกาศ

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 The 9th RajamangalaSurin National Conference และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 1 and The 1st Rajamangala Surin International Conference (9th RSNC & 1st RSIC) “เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย” “Academic Network Bridge through Research” ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม [อ่านต่อ..]

174 total views, no views today