ประกาศ

ประชุมวางแผนการดำเนินงานในการจัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (Surin International Cultural Exchange 2018 : SICE โรงเรียนสังขะ

เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม 2560  ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายในการจัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  (Surin International Cultural Exchange 2018 : SICE) ที่จะจัดขึ้น ณ โรงเรียนสังขะ ในวันที่ 29 มกราคม 2561 นี้ 137 total views, no views today

137 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์

วันที่ 21-22 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ กิจกรรมการอบรบเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เรื่องครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องไอยเรศ อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีเทคนิคในการทำข้อสอบ และเสริมสร้างทักษะในการทำข้อสอบ 2.เพื่อให้นักศึกษา มีความพร้อมในการทำข้อสอบในโครงการครูพัฒนาท้องถิ่นและเป็นฐานความรู้สำหรับการสอบในครั้งต่อไป 773 total views, no views today

773 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีเทคนิคในการทำข้อสอบ และเสริมสร้างทักษะในการทำข้อสอบ 2.เพื่อให้นักศึกษา มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตน ร่วมถึงสร้างความตระหนักแก่นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเข้าสอบคัดเลือกในสนามต่อไป             [อ่านต่อ..]

820 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ SRRU OPEN HOUSE 2018 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1 SRRU Open House 2018 จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และใกล้เคียง ได้รับทราบข้อมูลและได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากทั้ง 56 หลักสูตรที่จะเปิดการสอนในปีการศึกษา 2561 มีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการของแต่ละคณะ หลักสูตร สาขาวิชา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมยืนยันว่าหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา [อ่านต่อ..]

407 total views, no views today

ประกาศ

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ด้วยงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภััฏสุรินทร์ เพื่อลงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วันที่ 18-19 มกราคม 2561  โดยมีวัตถุประสงค์ 1.พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2.เพื่อให้การลงข้อมูลสารสนเทศที่จะให้บริการเป็นระบบเดี่ยวกัน 3.เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการจัดการความรู้ และเป็นการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างเครือข่ายบรรณารักษ์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 368 total views, no views today

368 total views, no views today

ประกาศ

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (SICE) ในระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2561 นี้

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น2 อาคาร 31 ผู้ช่วยศาสตรจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดี ร่วมประชุมกับผู้บริหารและบุคลากรจากแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระติดตามการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (SICE) ในระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2561 นี้ ทั้งนี้แต่ละหน่วยงานได้มีการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ประกอบไปด้วย 1. ฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีและเลี้ยงขอบคุณ 2. ฝ่ายการแสดงแบบผ้าและชุดแต่งกายนานาชาติ+ของที่ระลึก/โล่/เกียรติบัตร [อ่านต่อ..]

205 total views, no views today

ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานวิชาการ

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญดังต่อไปนี้ ระเบียบวาระที่ 4.1 การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานวิชาการ 4.1.1 ดร.บุญทวี อิ่มบุญตา 4.1.2 ดร.ชินวัตร บุปผาวัลย์ 221 total views, no views today

221 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษา รหัสนักศึกษา 57 (หลักสูตร ค.บ.5ปี) และ นักศึกษา รหัสนักศึกษา 58 (หลักสูตร 4 ปี)

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 . ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษา รหัสนักศึกษา 57 (หลักสูตร ค.บ.5ปี) และ นักศึกษา รหัสนักศึกษา 58 (หลักสูตร 4 ปี) ตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาาษอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 920 total views, no views [อ่านต่อ..]

920 total views, no views today