ข่าวทั่วไป

โครงการค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา

๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายมงคล ยอดดี รองนายกองค์การส่วนตำบลตาเบา เป็นประธานเปิด โครงการค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา ด้วยโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา จึงได้จัดโครงการค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๕๔ คน โดยจัดค่ายระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อมาเป็นวิทยากรในการจัดค่ายฯ โดยมีสาขาพลศึกษา และสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวเข้าร่วม ทางคณะครุศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรมค่ายฯ เป็นการพัฒนาทักษะ ทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรายวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี [อ่านต่อ..]

754 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์ โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา 404 total views, no views today

404 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

สุรินทร์รวมพลัง จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนสุรินทร์

๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.อุดม หอมคำ ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสาขาต่างๆ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “สุรินทร์รวมพลัง จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนสุรินทร์” เพื่อเผยแพร่หลักสูตรและประชาสัมพันธ์รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ มีลักษณะการจัดงาน ๒ กิจกรรม ๑.จัดนิทรรศการมีชีวิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานในการจัดการศึกษาของจังหวัดสุรินทร์ที่ประสบความสำเร็จ ๒.การเสวนาเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษา ๒๐ ปี ข้างหน้า ของจังหวัดสุรินทร์ ถ่ายภาพโดย : นายณัฐพงษ์ อุตส่าห์ดี [อ่านต่อ..]

588 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศทางออนไลน์ Course ware

๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษษของรัฐเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศทางออนไลน์ จัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ Courese ware ของคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ณ ห้องสมาทคลาสรูม ชั้น ๒ ตึก ๔๑ โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา 614 total views, no views today

614 total views, no views today

ข่าวการอบรม

ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียนเป็นผู้เสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2561

สามารลงทะเบียนที่เว็ปไซต์นี้ http://www.kurupatana.ac.th/ โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา 461 total views, no views today

461 total views, no views today

ข่าวทั่วไป