ประกาศ
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตำราเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แทนออมทอง

วันที่ 6  มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. โครงการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนตำราอย่างง่ายเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แทนออมทอง ศาสตราจารย์ประจำประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี ้ ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร41  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1,829 total views, no views today

1,829 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนตำราอย่างง่ายเพื่อการขอกำหนดต่ำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. โครงการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนตำราอย่างง่ายเพื่อการขอกำหนดต่ำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น3 อาคาร41 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ประธานเปิดโครงการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนตำราอย่างง่ายเพื่อการขอกำหนดต่ำแหน่งทางวิชาการ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แทนออมทอง ศาสตราจารย์ประจำประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ื โดยมีวัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนที่ดีเพื่อให้คณาจารย์สามารถเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อควรปฏิบัติและข้อเสนอแนะต่างๆในการเสนอขอต่ำแหน่งทางวิชาการ                  [อ่านต่อ..]

3,084 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 2,717 total views, no views today

2,717 total views, no views today

ประกาศ

การประชุมพนักงานสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมพนักงานสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561  ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.รายงานการปฏิบัติงาน/ปัญหา/ข้อเสนอแนะในแต่ละฝ่าย 2.งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ 3.การเตรียมงานโครงการจัดการความรู้ เรื่องเทคนิคการเขียนตำราอย่างง่ายเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 4.การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ 604 total [อ่านต่อ..]

604 total views, no views today