ข่าวทั่วไป

กิจกรรมการประถม…โอมฮัก รักษ์ประเพณี ลอยประทีป

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “การประถม…โอมฮัก รักษ์ประเพณี ลอยประทีป” จัดขึ้นโดย สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยมีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และนักเรียน เกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่ออธิบายถึงคุณค่าของน้ำ  หรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ 2,594 total views, [อ่านต่อ..]

2,594 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ข่าวทั่วไป

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒฯาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 2.คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภักสุรินทร์ [อ่านต่อ..]

1,030 total views, no views today