ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา อ.ดร.ประยงค์ หัตถพรหม              ประธานการตรวจประเมิน อ.สุขใจ สมพงษ์พันธุ์                   กรรมการ อ.ปิยณัฐ ศรีชะตา    [อ่านต่อ..]

183 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2561

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ดร.วีรยุทธ ชุติมารังสรรค์ เป็นประธานการตรวจประเมิน อ.ปิยะณัฐ ศรีชะตา กรรมการ อ.ดร.วิจิตร โพธิสาร กรรมการและเลขานุการ นางนันทิยา สุพรรณภพ ผู้ช่วยเลขานุการ 2.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ดร.เพียงแข ภูผายาง เป็นประธานการตรวจประเมิน รศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง กรรมการ ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด กรรมการและเลขานุการ [อ่านต่อ..]

119 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.กำหนดการจัดกิจกรรม EDU RUN 2019 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง” 2.การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับการจัดกิจกรรม EDU RUN 2019 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง” 251 total [อ่านต่อ..]

251 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีบรรจุ 2560 รอบปีที่สอง

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีบรรจุ 2560 รอบปีที่สอง ซึ่งครูที่เข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินการเขียนแผนการสอน และนำเสนอการสอนเพื่อรายงาน สกอ. โดยมีอาจารย์สาขาเป็นอาจารย์นิเทศก์ในการตรวจแผนการสอนให้กับครูคืนถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อกำกับติดตามให้ข้อเสนอแนะการเขียนแผน และการวางแผนการนำเสนอผลงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     61 total views, 1 views [อ่านต่อ..]

61 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมโครงการสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 กิจกรรม EDU RUN 2019 รันนิ่ง..วิ่งเพื่อน้อง

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมโครงการสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 กิจกรรม EDU RUN 2019 รันนิ่ง..วิ่งเพื่อน้อง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.กำหนดการ กิจกรรม EDU RUN 2019 [อ่านต่อ..]

304 total views, 2 views today