ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 2.การแก้ไขผลการเรียน 3.ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานงานวันเด็กและวันครู ประจำปี 2561 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เชิญประชุมปฏิบัติการ เรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครูกับการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน 442 total views, 1 views [อ่านต่อ..]

442 total views, 1 views today

ประกาศ
ข่าวทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินมาตรฐานการผลิต หลักสูตร (ค.บ.5ปี) ครั้งที่ พิเศษ/2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินมาตรฐานการผลิต หลักสูตร (ค.บ.5ปี) ครั้งที่ พิเศษ/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.เตรียมรับการประเมินมาตรฐานการผลิต หลักสูตร ค.บ.5 ปี 2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินหลักสูตร ค.บ.5   1,483 total views, 1 views today

1,483 total views, 1 views today