ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (Smart class room ) ชั้น 2 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้ 1.การขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการทำผลงานวิชาการ ผศ.ร.ต.ท.ดร.นภเกตุ สุขสมเพียร ดร.ภัทรพล ทองนำ 2.การพิจารณาการขอกู้กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์ อาจารย์ชัยธวัช [อ่านต่อ..]

997 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ  พงศ์ผลาดิศัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1.การเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี5 2.กิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี1-5 3.การเลือกโรงเรียนฝึกสอน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปี 5 4.การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ร่วมกับองค์กรวิชาชีพครู 5.การจัดคณาจารย์ร่วมสอนโรงเรียนสาธิต 432 total views, no views [อ่านต่อ..]

432 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์

วันที่ 21-22 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ กิจกรรมการอบรบเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เรื่องครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องไอยเรศ อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีเทคนิคในการทำข้อสอบ และเสริมสร้างทักษะในการทำข้อสอบ 2.เพื่อให้นักศึกษา มีความพร้อมในการทำข้อสอบในโครงการครูพัฒนาท้องถิ่นและเป็นฐานความรู้สำหรับการสอบในครั้งต่อไป 765 total views, no views today

765 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษา รหัสนักศึกษา 57 (หลักสูตร ค.บ.5ปี) และ นักศึกษา รหัสนักศึกษา 58 (หลักสูตร 4 ปี)

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 . ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษา รหัสนักศึกษา 57 (หลักสูตร ค.บ.5ปี) และ นักศึกษา รหัสนักศึกษา 58 (หลักสูตร 4 ปี) ตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาาษอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 913 total views, no views [อ่านต่อ..]

913 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมวางแผนการดำเนินงานในการจัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (Surin International Cultural Exchange 2018 : SICE) 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560  ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายในการจัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  (Surin International Cultural Exchange 2018 : SICE) ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 373 total views, no views today

373 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

วันเด็กแห่งชาติ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ 3 สถานที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ เทศบาลจังหวัดสุรินทร์ ตชด.สุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ณ กองกำลังตำรวจชายแดนที่ 21  โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อสร้างสาาค์แรงบันดาลใจในการศึกษาหาความรู้ 2.สร้างเวทีแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน 3.เพื่อให้ประชาชนและผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก 4.เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 5.เพื่อให้เด็กรู้หน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี           443 total views, [อ่านต่อ..]

443 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กีฬาสีสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาการประถมศึกษา ประจำปี 2560

วันที่ 6 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมันตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาการประถมศึกษา ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์ให้ตรงตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพครู และพัฒนานักศึกษา โดยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะทางด้านกีฬา ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการใช้การออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราภัฏสุรินทร์ 731 total views, no views today

731 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการ สืบสาน งานเทศกาล สานสัมพันธ์ ชาวม่วง-เขียว ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวมากขึ้น และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย     1,422 total views, no views today

1,422 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีปิดการแข่งขัน “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน ครั้งที่ 4

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. พพิธีปิดการแข่งขัน “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน” ครั้งทืี่ 4 โดยมีพิธีมอบรางวัลตามการแข่งขันตามกิจกรรม 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และพิธีการมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันครั้งที่ 5 แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี     540 total views, 2 views today

540 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะอนุกรรมการสภาคุรุศึกษา

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตาจารย์อัมภาพรรณ พงษ์ผลาดิศัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสภาคุรุศึกษา ครั้งที่ 1/2560 โดยมีวาระสำคัญดังนี้ 1.การจัดห้องปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยรสชภัฏสุรินทร์ 2.โครงการบริการวิชาการ 3.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5ปี) 4.ขอความอนุเคราะห์ประสานคณาจารย์ผู้สอนสนใจเข้าร่วมพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิต   943 total views, 1 views today

943 total views, 1 views today