ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีไหว้ครูสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.แสดงความคารวะและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 2.ได้สืบสานประเพณีไทยอันดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและนักศึกษารุ่นหลัง 3.ได้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21หลัก 8 c **สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 3 .2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา** 1,242 total views, no views [อ่านต่อ..]

1,242 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กิจกรรม ” จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม ” จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ โดยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมได้ร่วมกันใน “กิจกรรมปลูกต้นไม้” ตามสถานที่กำหนด (ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล และพืชสมุนไพร)               577 total views, no views today

577 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 งานสัปดาห์ห้องสมุด ณ สำนักนักวิทยบริการและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน “โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561 ณ บริเวณชั้น 1 สำนักนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบเกียรติบัตรรางวัลเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดดีเด่น  ได้แก่ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ โดย ดร.นุชจรี บุญเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์  เข้ารับรางวัล โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักศึกษาประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการของห้องสมุดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง [อ่านต่อ..]

417 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาการศึกษาชายแดนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดประสบการณ์สำหรับปฐมวัย

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาการศึกษาชายแดนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดประสบการณ์สำหรับปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูในระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 84 คน  ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 706 total views, no views today

706 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กิจกรรมจิตอาสา “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน”

เวลา 11.00 น.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยกิจกรรมมีตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สนองพระดำริในโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป 1,847 total views, no views today

1,847 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 1,926 total views, no views today

1,926 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การเข้ายืนยันตัวตนในระบบจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทำความดี ปลูกฝังให้คนทุกเพศทุกวัยได้ตื่นตัวในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม คู่มือการใช้งานระบบจิตอาสา ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบจิตอาสา  คลิ๊กยืนยันการใช้งานระบบจิตอาสา     2,156 total views, no views today

2,156 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1.ให้นักเรียนค้นพบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบปัญหาและสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2.ให้นักเรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.ให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 4.ให้นักเรียนและครูเรียนรู้และทำการศึกษาทำงานร่วมกัน 1,514 total views, no views today

1,514 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะลงพื้นที่เยี่ยม มรภ.สุรินทร์ ในโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการวิเคราะห์ รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปในประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของ [อ่านต่อ..]

1,579 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน (Executive Function)สำหรับเด็กปฐมวัยสู่ชีวิตที่สำเร็จ ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน(Executive Function)สำหรับเด็กปฐมวัยสู่ชีวิตที่สำเร็จ ในศตวรรษที่ 21 จัดโครงการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และ ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวต้อนรับ ณ ห้องไอยเรศ อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 5 ท่าน ดังนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว [อ่านต่อ..]

2,512 total views, no views today