ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับ คุณภาพการศึกษาในปีบรรจุ 2559-2560 รุ่น 2 ระยะที่ 2

วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2559-2560 รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแลัวจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิลำเนาของตนเอง โดยกำหนดเป้าหมายดำเนินการระหว่าง ปี 2559-2570 เพื่อส่งมอบครูใหม่ที่มีคุณภาพให้แก่องค์ผู้ใช้ครู จำนวน 47,390 คน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นการลงทุนจากทางภาครัฐ ที่มุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการนำร่องในการปฏิรูประบบการผลิตครูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างครูคุณภาพสูง ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ คะแนนผลสอบ [อ่านต่อ..]

1,109 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับ คุณภาพการศึกษาในปีบรรจุ 2559-2560 ระยะที่ 2

วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2559-2560 ระยะที่ 2 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแลัวจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิลำเนาของตนเอง โดยกำหนดเป้าหมายดำเนินการระหว่าง ปี 2559-2570 เพื่อส่งมอบครูใหม่ที่มีคุณภาพให้แก่องค์ผู้ใช้ครู จำนวน 47,390 คน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นการลงทุนจากทางภาครัฐ ที่มุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการนำร่องในการปฏิรูประบบการผลิตครูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างครูคุณภาพสูง ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ คะแนนผลสอบ O-NET และ [อ่านต่อ..]

2,651 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.การขอเบิกทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ของ อ.ดร.บุญทวี อิ่มบุญตา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 2.การขอรับค่าตอบแทนการทำผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ผศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 3.การขอรับค่าตอบแทนการนำเสนอผลงานวิจัย ของ ผศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง [อ่านต่อ..]

3,123 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำ 2561 พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มอบของที่ระลึกแสดงมุทิตาจิต พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ จัดขึ้น ณ ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท 407 total views, no views today

407 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย (2-4 ปี) ในจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 18 กันยายน 2561 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ มิสเตอร์เอียน พอร์เตอร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 2 – 4 ปีที่อยู่ในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ผ่านการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และศักยภาพครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั้งสองหน่วยงานตกบง ทำงานร่วมกันในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนสาธิต ระดับปฐมวัย [อ่านต่อ..]

1,155 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการทบทวนผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์(พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์(พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธุ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ2560-2564 2.เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 3.เพื่อจัดทำแผนกลยุทธิ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 4.เพื้่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแผนกลยุทธิ์ และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล [อ่านต่อ..]

1,844 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสัมมนาระหว่างการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาระหว่างการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมช้างผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้นักศึกษาเสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพครูมากยิ่งขึ้นและเป็นที่ศรัทธาของผู้ได้รับการบริการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 1,076 total [อ่านต่อ..]

1,076 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manuel)

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manuel) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร โดยมีวิทยากรมากความสามารถ รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป๋นเครื่องมือในการพัฒนาปรสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร โดยจัดขึ้น ณ ห้องปทุมรัตน์ สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์ 1,352 total views, no views today

1,352 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติญี่ปุ่น-ไทย

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติญี่ปุ่น-ไทย โดยมีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 80 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ อาคารลานช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  Cross-cultural Understanding ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรมให่แก่นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 2.เพื่อพัฒนาทักษะ Collaboration Teamwork and Leadership ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3.เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 4.เพื่อทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทางด้าน [อ่านต่อ..]

771 total views, no views today