ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียวาระการประชุม ดังนี้ 1.บันทึกการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) 2.งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ 3.การแก้ไขผลการเรียน 4.การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อวิชาของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา         979 total views, no [อ่านต่อ..]

979 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม (10021021t) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การจัดทำเอกสารประกอบการสอน 2.รายงานผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2560 3.พิจารณาอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 2,292 total views, [อ่านต่อ..]

2,292 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการ ประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  (การฝึกประสบการณืวิชาชีพครู) ณ ห้อง Smart classroom ชั้น 2 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การพิจารณาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2561 778 total views, [อ่านต่อ..]

778 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในสังกัดคณะครุศาสตร์ ด้านภาษาจากงบประมาณศูนย์ภาษา ที่คณะครุศาตร์ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในสังกัดคณะครุศาสตร์ ด้านภาษาจากงบประมาณศูนย์ภาษา ที่คณะครุศาตร์ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา อ้างถึง หนังสือศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องแจ้งผลการพิจารณาแผนบริหารงบประมาณศูนย์ภาษา ปีงบประมาณ พ.ศ2561 ที่ประชุมมีมติจัดสรรงบประมาณศูนย์ภาษา ให้กับคณะครุศาสตร์ จำนวน [อ่านต่อ..]

1,090 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของชุมชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่บ้านจรูกแขวะ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของชุมชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่บ้านจรูกแขวะ ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เพื่อประกอบการจัดโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 860 total views, no views today

860 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม อาคาร 41 คณะครุศาสตร์

วันที่ 8-9  พฤษภาคม 2561  บุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ฺ ร่วมกับทหารจากมณฑณทหารบกที่ 25  จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 20 นาย ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1,875 total views, no views today

1,875 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการปฐมนิเทศเตรียมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศเตรียมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลััยราชภัฏสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง ณ ห้องช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41   [อ่านต่อ..]

915 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

วิทยากรให้คำแนะนำนักศึกษาที่จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ 2561

30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์คณะครุศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรให้คำแนะนำนักศึกษาที่จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ 2561 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 120 คน ณ ห้องไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41   838 total views, 1 views today

838 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1,253 total views, 1 views today

1,253 total views, 1 views today