ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์

ประกาศคณะครุศาสตร์ ฉบับที่ 003/2562 เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562   ดาวน์โหลด 398 total views, 1 views today

398 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี

แบบฟอร์ม การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ส่วนที่-2.1-การประถมศึกษา__GE ส่วนที่-2.2.1-คุรุนิพนธ์ ส่วนที่-2.2-การประถมศึกษา_ครู ส่วนที่-2.3-การประถมศึกษา_SIL       Download       380 total views, 1 views today

380 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 377/2561 เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกอัตราค่าวัสดุฝึก วัสดุรายวิชา 2.การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3.โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ [อ่านต่อ..]

142 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ไอซีทีเกมส์ “สานสัมพันธ์ น้องพี่” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ วารี ประธานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ประธานในพิธีเปิดโครงการไอซีทีเกมส์ “สานสัมพันธ์ น้องพี่” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงยิมส์พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา 2. เพื่อสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทุกระดับการศึกษา 3. เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันของนักศึกษาในการทำกิจกรรม 571 total views, 1 views today

571 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1.พิจาณาผลการเรียน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2.พิจารณาผลการเรียน หลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู   418 total views, no views today

418 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 และเทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่12 มกราคม พศ.2562 โดยจัดงานวันเด็กใน 3 จุดคือ 1. จุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2.จุดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 3.จุดเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุนขนม ตุ๊กตาอุปกรณ์การศึกษาจากคณาจารย์คณะครุศาสตร์และได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมด็องเร็คเพื่อใช้สำหรับแจกในงานวันเด็กในปีนี้ 160 total views, no views today

160 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และเป็นประธาน เปิดงาน ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าเข่าเหล่านนั้นจะเติบโตขึ้น เป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้ที่พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต และจะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็ก รู้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ โดย คณะครุศาสตร์ได้แบ่งการจัดงานวันเด็ก 3 จุดดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดย [อ่านต่อ..]

236 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 04.00 น. อาจารย์ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีอาจารย์ประจำสาขา เจ้าหน้าที่สาขา สโมสรคณะครุศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีกำหนดจัดงานวันเด็กขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  โดยแบ่งแต่ละสาขาประจำจุด ดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ = สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 2.ลานเทศบาลเมืองสุรินทร์ =สาขาการประถมศึกษา และสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา [อ่านต่อ..]

505 total views, no views today