ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาเข้าสอบ โดยชั้นปีที่ 1-2 สอบในวันเสาร์ และชั้นปีที่ 3-4 วันในอาทิตย์ ณ อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   97 total views, no views today

97 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ชี้แจงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ชี้แจงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ โดยจะมีการทดสอบในวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 นี้ ณ อาคาร 41 (สามารถดูรายชื่อห้องสอบได้ที่กลุ่ม INTENSIVE COURSE SRRU 2019) 498 total views, no views [อ่านต่อ..]

498 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ทุกตำแหน่ง)

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 15.30 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดเลือกตั้ง องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทุกตำแหน่ง ดังนี้ ประธานสภานักศึกษา (ภาคปกติ) นายกองค์การบริหารนักศึกษา (ภาคปกติ) นายกสโมสรนักศึกษา (ภาคปกติ) โดย คณะครุศาสตร์ หน่วยเลือกตั้งที่ 6  ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 41       [อ่านต่อ..]

77 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การขอความอนุเคราะห์ส่งผลการเรียน จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2.ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 3.ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” 4.ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการขอเบิกจ่ายงบประมาณ 5.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 6.การขอแก้ไขผลการเรียน [อ่านต่อ..]

244 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

อาสาบำเพ็ญประโยชน์ : กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ภายในโรงเรียน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารญ์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คระครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการอาสาบำเพ็ญประโยชน์ : กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนราวนคร ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโคงการ ดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะและจิตอาสา 2.เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกกิจกรรมสาธารณะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่คณะ 3.เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างโรงเรียนต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียน 4.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครุศาสตร์กับโรงเรียนและชุมชนบ้านราวนคร 389 total views, no views today

389 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะครุศาสตร์ ฉบับที่ 005/2562 เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณ 2562       112 total views, no views today

112 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

วันราชภัฏ” ๑๔ กุมภาพันธ์ ครบรอบ ๒๗ ปี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดงาน “วันราชภัฏ” ครบรอบ 27 ปีวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ ในชื่องาน “นามราชภัฏสง่าศรี ด้วยพระบารมีล้นเกล้า” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยหน่วยงานภายในต่าง ๆ ได้ร่วมพิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวปฏิญาณตน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารีร่วมกัน ตามลำดับ สำหรับการจัดงานวันราชภัฏ [อ่านต่อ..]

458 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการสัมมนานำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนานำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ 1.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานการณ์จริง 2.เพื่อให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานวิชาชีพครูแล้วนำเสนอในรูปแบบการสัมมนา [อ่านต่อ..]

381 total views, no views today