ข่าวทั่วไป

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลีียนเรียนรู้ประสบการณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมช้างแดง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้มีแนวทางการประสานความร่วมมือและการร่วมดำเนินการที่ชัดเจนบนฐานความประสงค์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายสู่ความร่วมมือ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ขึ้น   1 ร่วมมือในการผลิตบัณฑิต   2 ร่วมมือในการวิจัย   3 ร่วมมือในการบริการวิชาการ   4 ร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 652 total views, no views today

652 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการเสริมศักยภาพนักเรียน อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวยด้านภาษาไทย ภายไต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมศักยภาพนักเรียน อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวยด้านภาษาไทย ภายไต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้บริหารมีความตระหนักและรับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ลายมือสวย และสื่อสารได้ 2.ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ลายมือสวย และสื่อสารได้ 3.เพื่อคณาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ผ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง [อ่านต่อ..]

939 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี2561

วันที่ 18 สิงหาคม เวลา 09.00 น. อ.ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด”การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครูในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 8 โรงเรียน ได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้สื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 2. เพื่อให้ครูในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 8 โรงเรียน สามารถเลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาในการจัดการเรียนสอน 3. เพื่อให้ครูในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [อ่านต่อ..]

2,823 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาครูดีมีคุณธรรม “

สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาครูดีมีคุณธรรม “ ณ ห้องประชุมไอยเรศ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.กัมพล เจริญรักษ์ โรงเรียนสุขภาวะ จากแนวคิดนามธรรมกลายเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้อย่างงดงามยิ่ง ดังปรากฏใน “ทุ่งยาวคำโปรยโมเดล 784 total views, 90 views today

784 total views, 90 views today

ข่าวทั่วไป

รายงานตัวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับรายงานตัวพร้อมยื่นหนังสือแสดงวามประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนักศึกษาเข้ารับรายงานตัวทั้งสิ้น 404 คน ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 429 total views, 2 views today

429 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่สร้างสรรค์

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่สร้างสรรค์ จำนวน 4 รุ่น ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 โดยมวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเกิดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 599 total views, no views today

599 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ลงพื้นที่สัญจร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ กล่าวร้อนรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ที่ลงพื้นที่สัญจร ณ คณะครุศาสตร์ เพื่อสำรวจข้อมูลและสภาพปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีภายในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงความต้องการในการพัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุมช้างดำ ชั้น 2 อาคาร 41     890 total views, no views today

890 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

พิธีไหว้ครูสาขาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสาขาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.แสดงความคารวะและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 2.ได้สืบสานประเพณีไทยอันดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและนักศึกษารุ่นหลัง **สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 3 .2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา** 1,074 total views, 1 views today

1,074 total views, 1 views today