ข่าวทั่วไป

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน รวมทั้งแนะนำคณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษา การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม และการมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย พร้อมให้แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติตนในรั้วมหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41         16 total views, no [อ่านต่อ..]

16 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการสร้างเครือข่ายพลศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาวิชาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสร้างเครือข่ายพลศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในโครงการนี้ มีบุคลากร นักศึกษา และพ่อแม่พี่น้องในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่าย วิชาชีพพลศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตทางด้านพลศึกษา และร่วมส่งเสริมพัฒนาชุมชน โรงเรียน และวัด โดยมุ่งให้นักศึกษาแต่ละสถาบัน มีความสามัคคี และช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน.. และในปีหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [อ่านต่อ..]

39 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ ตำบลโคกกลาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยร่วมรับฟังบรรยายสรุปความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเยี่ยมชมฐานเรียนรู้การจัดการการศึกษาผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ “เส้นสายลายไหมจรูกแขวะ” ฐานการเรียนรู้ “เกษตรอินทรีย์ วิถีจรูกแขวะ” ฐานการเรียนรู้ “จักสาน พื้นบ้านจรูกแขวะ” ฐานการเรียนรู้ “ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง” ฐานการเรียนรู้ “นวดผ่อนคลาย [อ่านต่อ..]

144 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการ “วิ่งกลับบ้านชาวพลศึกษา ครั้งที่ 2”

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์จัดประเพณีวิ่งรับน้องใหม่ในโครงการ “วิ่งกลับบ้านชาวพลศึกษา ครั้งที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย, ทางใจ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพี่น้อง ของชาวพลศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยออกวิ่งตั้งแต่เวลา 5:30 น. โดยวิ่งเส้นทางห้วยเสนงถึงโรงยิมพลศึกษา 221 total views, no views today

221 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ให้เกิดสภาพการทำงาน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภายในองค์กร มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในคณะครุศาสตร์ เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด โดยจัดขึ้น ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   123 total views, no views today

123 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ 2.การขอเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 3.การปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2562 4.การปรับปรุงหลักสูตรการบริหารการศึกษา [อ่านต่อ..]

672 total views, 15 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

วันที่ 8- 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอยหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลและตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตามการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 475 total views, no views [อ่านต่อ..]

475 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 กิจกรรม EDU RUN 2019 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง”

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. อาจารย์สมพงษ์ มณีศักดิ์ประเสริฐ เป็นประธานในการประชุมโครงการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 กิจกรรม EDU RUN 2019 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง” ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑.รายงานผลการดำเนินงาน ๒.ข้อมูลการชำระเงิน ๓.รายชื่อผู้สนับสนุนกิจกรรม ๔.กำหนดการ กิจกรรม [อ่านต่อ..]

301 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.ภาระงานของอาจารย์ 2.ภาระงานสอนของโรงเรียนสาธิตฯ 3.การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง 2562) 4.การเตรียมความพร้อมต้อนรับ พลเอกดาวษ์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 5.การเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร [อ่านต่อ..]

239 total views, 1 views today