ข่าวทั่วไป

พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function): EF เพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑

๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรในโครงการการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการรูปแบบ PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โพสข่าวและถ่ายภาพโดย : นายชูสกุล เกษฎา 839 total views, 2 views today

839 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

วันมหิดล ๒๔ กันยายน

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อรรณพ นับถือตรง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน และวันคล้ายวันสวรรคต ณ อาคาร ๓๐  ภาพถ่ายโดย : นายพา จอกทอง โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา   189 total views, 1 views today

189 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ข่าวทั่วไป

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์เพื่อแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคาร ๔๑ โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา 311 total views, 2 views today

311 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ รศ.ธงชัย วงศ์เสนา และผศ.ดร.คนึง สายแก้ว

วันพฤสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งสองท่านคือ รศ.ธงชัย วงศ์เสนา และผศ.ดร.คนึง สายแก้ว ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ แด่ครูผู้เกษียณ มุทิตาจิตศิษย์…แด่ครูฉัน ผู้รังสรรค์สอนสั่งหวังเกิดผล ยกวิญญาณด้านจิตใจหัวใจคน จากวังวนหลุดพ้นอวิชา ศิษย์สำนึกตรึกตรองไตรในคำสอน ศิษย์สังวรคำสอนครูคู่ใจหนา สอนเรียนรู้สู้ชีวิตวิทยา ใช้ปัญญาเบิกทางอย่างพอดี ฉันจดจำถ้อยคำครูผู้ศักดิ์สิทธิ์ สั่งสอนศิษย์ให้รู้จักรักศักดิ์ศรี รู้จักงานการเอื้อนเอ่ยเผยวาจี ถ้อยวาทีพริ้งไพเพราะเสนาะกรรณ จักจดจำคำสอนดีมีความหมาย จนชีพวายมิคลายไปให้แปรผัน พระคุณครูผู้หวังดีมีอนันต์ ชั่วชีวันไม่ลืมครูผู้สอนใจ ศิษย์…ร้อยรสบทกลอนสุนทรหวาน [อ่านต่อ..]

562 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา

๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายมงคล ยอดดี รองนายกองค์การส่วนตำบลตาเบา เป็นประธานเปิด โครงการค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา ด้วยโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา จึงได้จัดโครงการค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๕๔ คน โดยจัดค่ายระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อมาเป็นวิทยากรในการจัดค่ายฯ โดยมีสาขาพลศึกษา และสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวเข้าร่วม ทางคณะครุศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรมค่ายฯ เป็นการพัฒนาทักษะ ทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรายวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี [อ่านต่อ..]

700 total views, no views today