ข่าวทั่วไป

พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function): EF เพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑

๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรในโครงการการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการรูปแบบ PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โพสข่าวและถ่ายภาพโดย : นายชูสกุล เกษฎา 862 total views, no views today

862 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

วันมหิดล ๒๔ กันยายน

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อรรณพ นับถือตรง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน และวันคล้ายวันสวรรคต ณ อาคาร ๓๐  ภาพถ่ายโดย : นายพา จอกทอง โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา   206 total views, no views today

206 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน
ข่าวทั่วไป

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์เพื่อแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคาร ๔๑ โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา 321 total views, no views today

321 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ รศ.ธงชัย วงศ์เสนา และผศ.ดร.คนึง สายแก้ว

วันพฤสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งสองท่านคือ รศ.ธงชัย วงศ์เสนา และผศ.ดร.คนึง สายแก้ว ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ แด่ครูผู้เกษียณ มุทิตาจิตศิษย์…แด่ครูฉัน ผู้รังสรรค์สอนสั่งหวังเกิดผล ยกวิญญาณด้านจิตใจหัวใจคน จากวังวนหลุดพ้นอวิชา ศิษย์สำนึกตรึกตรองไตรในคำสอน ศิษย์สังวรคำสอนครูคู่ใจหนา สอนเรียนรู้สู้ชีวิตวิทยา ใช้ปัญญาเบิกทางอย่างพอดี ฉันจดจำถ้อยคำครูผู้ศักดิ์สิทธิ์ สั่งสอนศิษย์ให้รู้จักรักศักดิ์ศรี รู้จักงานการเอื้อนเอ่ยเผยวาจี ถ้อยวาทีพริ้งไพเพราะเสนาะกรรณ จักจดจำคำสอนดีมีความหมาย จนชีพวายมิคลายไปให้แปรผัน พระคุณครูผู้หวังดีมีอนันต์ ชั่วชีวันไม่ลืมครูผู้สอนใจ ศิษย์…ร้อยรสบทกลอนสุนทรหวาน [อ่านต่อ..]

602 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา

๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายมงคล ยอดดี รองนายกองค์การส่วนตำบลตาเบา เป็นประธานเปิด โครงการค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา ด้วยโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา จึงได้จัดโครงการค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๕๔ คน โดยจัดค่ายระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อมาเป็นวิทยากรในการจัดค่ายฯ โดยมีสาขาพลศึกษา และสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวเข้าร่วม ทางคณะครุศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรมค่ายฯ เป็นการพัฒนาทักษะ ทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรายวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี [อ่านต่อ..]

736 total views, 1 views today