ข่าวจากหน่วยงานภายใน

International Cultural Workshop SICE 2018

วันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงานและบรรยายพิเศษ International Cultural Workshop  เทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2018 ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร 41 945 total views, 1 views today

945 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา เข้าเยี่ยมคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ในการเข้าเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีการแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากประเทศบรูไน และมีการนำเสนอทีมแนะนำจากทุกคณะในการให้ข้อมูลกับนักเรียนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้องเผือก อาคาร 41 1,071 total views, 1 views today

1,071 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (Smart class room ) ชั้น 2 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้ 1.การขอเบิกเงินทุนอุดหนุนการทำผลงานวิชาการ ผศ.ร.ต.ท.ดร.นภเกตุ สุขสมเพียร ดร.ภัทรพล ทองนำ 2.การพิจารณาการขอกู้กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์ อาจารย์ชัยธวัช [อ่านต่อ..]

1,078 total views, 1 views today

ประกาศ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษา

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00 . คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษา รหัสนักศึกษา 57 (หลักสูตร ค.บ.5ปี) และ นักศึกษา รหัสนักศึกษา 58 (หลักสูตร 4 ปี) ตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาาษอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 41        731 total views, 1 views today

731 total views, 1 views today