ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.การลาออกจากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ของพันตำรวจเอกสนธยา แจงเจริญ (อดีตผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21) 2.สรุปยอดงบประมาณคณะครุศาสตร์ ปี2561 ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561) 3.การอนุญาตขอขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของ อ.ชัยธวัช [อ่านต่อ..]

1,322 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการ ประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  (การฝึกประสบการณืวิชาชีพครู) ณ ห้อง Smart classroom ชั้น 2 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การพิจารณาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2561 857 total views, [อ่านต่อ..]

857 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในสังกัดคณะครุศาสตร์ ด้านภาษาจากงบประมาณศูนย์ภาษา ที่คณะครุศาตร์ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในสังกัดคณะครุศาสตร์ ด้านภาษาจากงบประมาณศูนย์ภาษา ที่คณะครุศาตร์ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา อ้างถึง หนังสือศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องแจ้งผลการพิจารณาแผนบริหารงบประมาณศูนย์ภาษา ปีงบประมาณ พ.ศ2561 ที่ประชุมมีมติจัดสรรงบประมาณศูนย์ภาษา ให้กับคณะครุศาสตร์ จำนวน [อ่านต่อ..]

1,154 total views, no views today

ข่าวทั่วไป
ข่าวจากหน่วยงานภายใน

สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของชุมชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่บ้านจรูกแขวะ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของชุมชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่บ้านจรูกแขวะ ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เพื่อประกอบการจัดโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 955 total views, no views today

955 total views, no views today