ข่าวทั่วไป

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้้ด้วยโครง งาน สำหรับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ ((ระยะที่ ๑)

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุมอาคาร ๒๙ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้้ด้วยโครง งาน สำหรับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ ((ระยะที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การจัดทำโครงการนี้ คณะครุศาสตร์จึงมุ่งพัฒนาทักษะการคิด (Thinking [อ่านต่อ..]

940 total views, 3 views today

ประกาศ
ประกาศ

โครงการ “เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒ โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ “เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ครั้งที่ ๒ “และนายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์กล่าวรายงานถึงโครงการ “เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day [อ่านต่อ..]

713 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.พิจารณาอนุมัติผลการเรียนหลักสูตร คม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 2.อนุมัติการสำเร็จการศึกษา 3.จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2561 4.พิจารณาการจัดอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู [อ่านต่อ..]

1,056 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการปฐมนิเทศเตรียมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศเตรียมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลััยราชภัฏสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง ณ ห้องช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41   [อ่านต่อ..]

900 total views, 2 views today