ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมช้างดำ ชั้น 2 อาคาร 41 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1.การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ 1.1 ดร.ทรงเดช สอนใจ 1.2 ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ 1.3 อ.เสาวคนธ์ สาเอี่ยม 1.4 ดร.อุดม หอมคำ [อ่านต่อ..]

1,368 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการสัมมนารายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ  พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนารายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่ 5  ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 จุดประสงค์ในการจัดโครงการ 1.. เพื่อนำเสนอการไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในด้านความรู้  ด้านการปฏิบัติงาน  และด้านการปฏิบัติตน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างข้อมูลการฝึกประสบการณ์ของโรงเรียน งานหน้าที่ครูผู้สอน งานบริหารโรงเรียนและงานหน้าที่ครูผู้สอนของนักศึกษา [อ่านต่อ..]

1,519 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมวิชาฝึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 22 ตุลาคม 2561  เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม วิชาฝึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3  ตึก 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.รายละเอียดนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาฝึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) 2.พิจารณากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) -แนวทางการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ขั้นปฏิบัติงานวิชาชีพครู [อ่านต่อ..]

1,617 total views, no views today