ข่าวทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังน๊้ 1.นโยบายกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 2.งบประมาณกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีงบประมาณ 2562 3.ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 20 ปี 4.หลักสูตรการผลิตครู 4 ปี 1,219 total [อ่านต่อ..]

1,219 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.กฏกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 2.รับรองรายงานการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 3.การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะครุศาสตร์ [อ่านต่อ..]

531 total views, 3 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การครบวาระของผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 1282/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 2.การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 2 (ปี พ.ศ.2560) 3.หลักสูตรครู [อ่านต่อ..]

2,159 total views, 3 views today