ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน (Executive Function)สำหรับเด็กปฐมวัยสู่ชีวิตที่สำเร็จ ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน(Executive Function)สำหรับเด็กปฐมวัยสู่ชีวิตที่สำเร็จ ในศตวรรษที่ 21 จัดโครงการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และ ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวต้อนรับ ณ ห้องไอยเรศ อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 5 ท่าน ดังนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว [อ่านต่อ..]

2,556 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 180 คน ตามเกณฑ์ของคุรุสภา ณ ห้องช้างเผือก อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1.เพื่อสร้างความเข้าใจในการศึกษาต่อในหลักสูตร 2.เพื่อเสนอโครงสร้างหลักสูตรให้นักศึกษาเห็นความสำคัญและภาพรวมของหลักสูตร 3.เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัววางแผนการเรียนให้เป็นตามเจตนารมย์ของหลักสูตร 4.เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะคณาจารย์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน **สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.   [อ่านต่อ..]

1,562 total views, no views today

ประกาศ