ข่าวทั่วไป

โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ มีระเบียบวินัยในสังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เป้นผู้มีระเบียบ มีวินัย เข็มแข็งอดทน เสียสละ สอดคล้องตามนโยบายของกระทราวงศึกษาธิการ 1,038 total views, 1 views today

1,038 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561   249 total views, 2 views today

249 total views, 2 views today

ข่าวการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

หลักสูตร มาตราฐาน ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม 1  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู รายชื่อผู้เข้าอบรม 2 การพัฒนาหลักสูตร รายชื่อผู้เข้าอบรม 3 การจัดการเรียนรู้ รายชื่อผู้เข้าอบรม 4  จิตวิทยาสำหรับครู รายชื่อผู้เข้าอบรม 5 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา รายชื่อผู้เข้าอบรม 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน รายชื่อผู้เข้าอบรม 7 การวิจัยทางการศึกษา รายชื่อผู้เข้าอบรม 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รายชื่อผู้เข้าอบรม 9 ความเป็นครู รายชื่อผู้เข้าอบรม     542 total views, no [อ่านต่อ..]

542 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกอาชีพ

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกอาชีพ “ก้าวที่กล้า สู่ วิชาชีพครู, ปรับความคิิดพิชิตข้อสอบ, ศาสตร์แห่งการสอบ และเทคนิคการทำข้อสอบและการสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคมคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การประถมศึกษา/การศึกษาปฐมวัย และ พลศึกษา ที่ผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1-5 (รหัสนักศึกษา 56-60) ในปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่โลกอาชีพ [อ่านต่อ..]

732 total views, no views today

No Picture
ข่าวทั่วไป

กำหนดการจัดงานเทศกาลแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ( SICE : Surin International Cultural Exchange 2018)

กำหนดการจัดงานเทศกาลแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ( SICE : Surin International Cultural Exchange 2018) วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ โดมกิจกรรม โรงเรียนสุรวิทยาคาร 327 total views, no views today

327 total views, no views today

No Picture
ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 3 การจัดงานวันเด็ก ของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2561, การวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงาน, การจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561, โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตระและระดับบัณฑิตศึกษาด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560, คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และการคัดเลือกนักศึกษาหมู่เรียนละ 2 คน เพื่อรับการอบรมเป็นนักศึกษาแกนนำ TO BE [อ่านต่อ..]

169 total views, no views today

No Picture
ข่าวจากงานบุคคล