ข่าวจากหน่วยงานภายใน

อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยริทซึเมกังเอเชียแปซิฟิก เยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์ ต้อนรับสมาชิกชมรมเพรงโกะซึ่งเป็นชมรมอาสาสมัครจาก มหาวิทยาลัยริทซึเมกังเอเชียแปซิฟิก จากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่คณะครุศาสตร์ จำนวน 5 คนโดยมีความประสงค์จะพูดคุยกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านครุศาสตร์หรือการศึกษา เพื่อนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ไปปรับใช้กับกิจกรรมอาสาสมัครฝ่ายการศึกษาในอนาคต         530 total views, no views today

530 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง เป็นประธานในโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 399 total views, no views today

399 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการสัมมนาและนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมภาพรรณ  พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาและนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่ 5 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 จุดประสงค์ในการจัดโครงการ 1.. เพื่อนำเสนอผลงานและนิทรรศการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในด้านความรู้  ด้านการปฏิบัติงาน  และด้านการปฏิบัติตน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างข้อมูลการฝึกประสบการณ์ของโรงเรียน งานหน้าที่ครูผู้สอน งานบริหารโรงเรียนและงานหน้าที่ครูผู้สอนของนักศึกษา ในรูปแบบของการสัมมนา [อ่านต่อ..]

437 total views, 1 views today

No Picture
ข่าวจากงานบุคคล

ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการดำเนินการให้เป้นไปตามประกาศ ที่ ๒๔๓/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 179 total views, no views today

179 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองครบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องรับรองวิทยา ชั้น 3 อาคาร 41 700 total views, no views today

700 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

Sarajkund International Crafts Mela 2018

วันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ นำคณะนักแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 15 ท่าน ได้เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในงานแสดงสินค้าหัตถกรรมประจำปี Sarajkund International Crafts Mela 2018 ซึ่งถือเป็นงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศอินเดีย โดยจัดที่  Sarajkund,Faridabed รัฐหรยาณา สาธารณรัฐอินเดีย   640 total views, no views today

640 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ได้จัดทำโครงการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา รายวิชาการออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อให้นักศึกษาสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ด้วยอินโฟกราฟิกและพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ณ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 41       1,062 total views, no views today

1,062 total views, no views today