ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่1/2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 มีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 1.แนวทางการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2561 2.ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิช่าชีพครู 1/2561    1,159 total views, no views today

1,159 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่2/2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้ 1.การอนุมัติผลการเรียนระดับปริญญาตรี 2.การแก้ไขผลการเรียน -รายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพครู  ภาคเรียนที่ 1/2560 อาจารย์ผู้สอน อ.พัชรี เขตต์จะโป๊ะ -รายวิชา ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2560 อาจารย์ผู้สอน [อ่านต่อ..]

1,287 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมการจัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมการจัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 1,024 total views, no views today

1,024 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2 โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 35 คน ในการออกฝึกปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41          671 total views, no views today

671 total views, no views today