ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1.ให้นักเรียนค้นพบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบปัญหาและสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2.ให้นักเรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.ให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 4.ให้นักเรียนและครูเรียนรู้และทำการศึกษาทำงานร่วมกัน 1,587 total views, 2 views today

1,587 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

มอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.ร้อยตำรวจโท ดร.นภเกตุ สุขสมเพียร อาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้รับมอบเครื่องหมาย “นักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์”จากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในฐานะผู้เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่ราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบโดย ผู้กำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ พ.ต.อ.เชน ทรงเดช และคณะ 4,537 total views, 5 views today

4,537 total views, 5 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะลงพื้นที่เยี่ยม มรภ.สุรินทร์ ในโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการวิเคราะห์ รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปในประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของ [อ่านต่อ..]

1,671 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี **สอดคล้องกับการประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์**   1,548 total views, no views today

1,548 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยเหลือระยะแรก (Ear Intervention) ณ ห้องประชุมกระชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวรายงานต่อประธาน ปัญหาทางพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนับว่ามีความสำคัญยิ่งและเป็นตัวบ่งชี้สำคัญต่อการเรียนรู้และความสำเร็จต่อการศึกษาในอนาคต หากสามารถได้รับการคัดกรองและให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มได้จะทำให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยและพัมนาการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพรวดเร็วทันเวลา การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มจึงเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นมาก เด็กที่เป็นกลุ่มเด็กเสี่ยงจะรอให้อาการหายไปเองไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ยิ่งเร็วยิ่งดีดังกับคำกล่าวที่เป็นสากลว่า Ear Intervention วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ด้านการคัดกรองไปใช้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัยได้ 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม [อ่านต่อ..]

1,880 total views, no views today