ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ

การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (1004801t)

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุก่าร คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (1004801t) ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.พิจารณาการจัดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 2.พิจารณาคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 3.พิจารณาแนวทางปฏิบัติกรณีนักศึกษาตกหล่น (นักศึกษาหลักสูตรเก่า พ.ศ.2555) 285 total views, no views today

285 total views, no views today

ประกาศ
ข่าวทั่วไป

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยคณะครุศาสตร์มีนักศึกษา 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา สาขาพลศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา และสาขาวิยาศาสตร์การกีฬา รวมจำนวน 300 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ศึกษาใหม่ ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก มีระบบการจัดการศึกษา และมีระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้อีกมากมาย ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น [อ่านต่อ..]

2,063 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MOOCs กับการเรียนการสอนของคนในยุคดิจิทัล

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MOOCs กับการเรียนการสอนของคนในยุคดิจิทัล โดยมีวิทยากร 2 ท่านได้แก่ อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และ ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องประชุมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตุประสงค์โครงการ ดังนี้ 1.เพื่อสร้างประสบการณ์ให้อาจารย์ นักศึกษา บุลากรที่เข้าร่วมอบรมรู้จัก บทเรียนออนไลน์แบบเปิด [อ่านต่อ..]

2,588 total views, no views today