ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองครบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องรับรองวิทยา ชั้น 3 อาคาร 41 742 total views, no views today

742 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ได้จัดทำโครงการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา รายวิชาการออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อให้นักศึกษาสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ด้วยอินโฟกราฟิกและพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ณ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 41       1,140 total views, no views today

1,140 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การ Dropout ของนักศึกษา 2.การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษษโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 4.การเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและขอข้อมูลบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ 1,135 total views, 1 views today

1,135 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา

ระหว่างวันที่ 10-11,17-18,24-25 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ ทั้งเทคนิค หลักการการนำภาษาอังกฤษไปใช้ ณ ห้องฑัณฑวาธิเธียเตอร์,ห้องประชุมช้างเผือก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 730 total views, 1 views today

730 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม (1002101t) ณ ห้องประชมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การส่งคะแนนระหว่างภาคการศึกษา 2/2560 2.การออกข้อสอบปลายภาคการศึกษา 2/2560 3.กำหนดการสอบปลายภาคการศึกษา 2/2560 4.การสำรวจผู้สอน วิชา ภาษาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 1,012 total views, no views [อ่านต่อ..]

1,012 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่1/2561 (วาระพิเศษ)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่1/2561 (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโครงการ TO BE NO .1 2.การเสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน 559 total views, no views today

559 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วาระการประชุมพิเศษ การดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วาระการประชุมพิเศษ การดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ครั้งที่ 2 /2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 513 total views, no views today

513 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โครงการทดสอบความรู้ สำหรับนักเรียนชั้น ป.3-ม.6

บริษัท เสริมปัญญา จำกัด จัดโครงการทดสอบความรู้ สำหรับนักเรียนชั้น ป.3-ม.6 โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าสอบในครั้งนี้ และผลการสอบ ได้ที่ 1 ของจังหวัดสุรินทร์ ในการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์. ของบริษัทเสริมปัญญา ในครั้งนี้ 439 total views, no views today

439 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และรองคณบดี เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1.การเตรียมความพร้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 2.การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3.หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู 4.โครงการบริการวิชาการจากรองคณบดีแต่ละฝ่าย   910 total views, no views today

910 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่1/2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 มีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 1.แนวทางการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2561 2.ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิช่าชีพครู 1/2561    1,137 total views, no views today

1,137 total views, no views today